جلسه اول:


جلسه دوم:


استراتژی تبلیغی شیعه در دوران غیبت چگونه باید باشد؟
مفهوم صحیح و کاربردی “تقیه” برای یک خدمتگزار چیست؟
“عقل امنیتی” چه نقشی در حوادث تلخ و شیرین تاریخ اسلام داشته است؟ و چه کاربردهایی برای روزگار ما دارد؟
“عقل امنیتی” چه تاثیری در مقدمه سازی ظهور دارد؟