– استراتژی تبلیغی شیعه در دوران غیبت چگونه باید باشد؟
– مفهوم صحیح و کاربردی “تقیه” برای یک خدمتگزار چیست؟
– “عقل امنیتی” چه نقشی حوادث تلخ و شیرین تاریخ اسلام داشته است؟ و چه کاربردهایی برای روزگار ما دارد؟
– “عقل امنیتی” چه تاثیری در مقدمه سازی ظهور دارد؟