– آگاه سازی مخاطبان با کلیت مفهوم تکنیک‌های عملیات روانی و تأثیراتی که این تکنیک‌ها بر سبک زندگی ما دارند.
(عملیات روانی شامل مجموعه تکنیک‌هایی است که رسانه‌ها با کمک آنها افکار جامعه را مدیریت می کنند. در عصر حاضر که کودک و بزرگ همه از رسانه ها به اشکال مختلفی بهره می‌برند، اگر می خواهیم استقلال در افکار و اندیشه‌هایمان داشته باشیم و ناخواسته و ندانسته فریب بازی رسانه‌ها را نخوریم، لازم است با این تکنیک‌ها آشنا باشیم و فریبشان را نخوریم.)