در موضوع اربعین، رسانه های معاند از چه تکنیک های عملیات روانی برای تاثیرگذاری بیشتر استفاده می کنند؟
اگر یک مبلغ فرهنگی یا کاربر فضای مجازی از این تکنیک ها شناختی نداشته باشد، چه آسیب هایی او را تهدید می کند؟
برای تولید محتوای مناسب به چه نکاتی باید توجه ویژه داشته باشیم؟