– شناخت دنیای کودک
– تربیت در محیط متضاد
– ویژگی های یک مربی و مجری کودک چیست؟
– کودکان امروز چه تفاوتی با کودکان دیروز دارند؟
– چالش های برگزاری مراسم ویژه کودکان چیست؟
– چند راهکار برای برگزاری
– و بسته های محتوایی اجرای ویژه کودک