تفاوت دیدگاه های مختلف تربیت
معرفی سر فصل ها
تفاوت رویکرد تربیت با بنیادهای دینی و دیگر دیدگاه ها
در انتهای دوره چه دستاوردی حاصل خواهد شد؟