تنبلی در انجام تکالیف
بد خلقی و عملکرد نامناسب دانش آموز در مدرسه
عدم تعامل دانش آموز با معلم یا همکلاسی ها
چگونگی تعامل با دانش آموز در منزل
پیشنهاد چندین بازی مرتبط با انجام تکالیف و راهکارهای مدیریت چالش های تحصیلی دانش آموزان پیش دبستانی و دبستانی