این جلسه بنا به درخواست والدین جهت پاسخ به چالش های گوناگونی که با فرزندان مواجه می شدند، برگزار شد.