نویسندگی خلاق چه فوایدی برای ما دارد؟
روش کار در این کارگاه چگونه است؟
شرط موفقیت در این کارگاه چیست؟
چرا یک دعا به عنوان منبع اصلی این کارگاه انتخاب شده است؟
ارتباط دعای زیبای جوشن صغیر با سرفصل های نویسندگی خلاق چیست؟
چرا این ایام از سال برای برگزاری این کارگاه تعیین شده است؟
خروجی این کارگاه چه خواهد بود؟


جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این دوره، روی این قسمت کلیک کنید