این کارگاه به چه روشی برگزار‌ خواهد شد؟
چه نکاتی از مبحث نویسندگی خلاق بیشتر مورد بحث خواهد بود؟
این دوره چقدر از ما زمان خواهد گرفت؟ و چه فعالیت هایی باید انجام دهیم؟
داستان مباهله چه آورده هایی در وادی نویسندگی خلاق دارد؟
پروژه های عملی اعضای کلاس چگونه بررسی خواهد شد؟


جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر، روی این قسمت کلیک کنید