هدیه ۳۰ محتوابه صورت رایگان – به مناسبت غدیر
معرفی ۳۳ دوره آموزشی سفیران با تخفیف ۱۰ الی ۱۰۰ درصد
معرفی خدمات ویژه سفیران به مناسبت غدیر