با توجه به گذشت چند جلسه از دوره آموزشی، جهت آگاهی یافتن از میزان اثربخشی دوره (تاکنون) برای شما، نکات مثبت و منفی و بازدهی بیشتر در جلسات آینده، لطفا فرم زیر را پر نمایید.