دوره آموزش جادوی قصه گویی در ۸ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
1,900,000 تومان

برای شرکت در دوره آموزش قصه گویی با تکنیکها و ابزارهای قصه گویی، قصه سازی آشنا میشوید و بعد از گذراندن آن میتوانید قصه گوی خوبی باشید. برای اطلاع از جزئیات مقاله میتوانید شرح دوره آموزشی را مطالعه کنید.ه گویی ثبت نام کنید.

309
1,900,000 تومان

دوره آموزش در ساحل اقیانوس داستانک کوتاه می نویسیم در ۱۰ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
1,100,000 تومان

برای شرکت در دوره آموزش قصه گویی با تکنیکها و ابزارهای قصه گویی، قصه سازی آشنا میشوید و بعد از گذراندن آن میتوانید قصه گوی خوبی باشید. برای اطلاع از جزئیات مقاله میتوانید شرح دوره آموزشی را مطالعه کنید.ه گویی ثبت نام کنید.

21
1,100,000 تومان

دوره آموزش فنی صدا، تصویر و نور – جهت برگزاری انواع رویدادها در ۱۰ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

برای شرکت در دوره آموزش قصه گویی با تکنیکها و ابزارهای قصه گویی، قصه سازی آشنا میشوید و بعد از گذراندن آن میتوانید قصه گوی خوبی باشید. برای اطلاع از جزئیات مقاله میتوانید شرح دوره آموزشی را مطالعه کنید.ه گویی ثبت نام کنید.

30
1,500,000 تومان

دوره آموزش قصه گویی در ۸ جلسه

بدون امتیاز 0 رای
1,900,000 تومان

برای شرکت در دوره آموزش قصه گویی با تکنیکها و ابزارهای قصه گویی، قصه سازی آشنا میشوید و بعد از گذراندن آن میتوانید قصه گوی خوبی باشید. برای اطلاع از جزئیات مقاله میتوانید شرح دوره آموزشی را مطالعه کنید.ه گویی ثبت نام کنید.

261
1,900,000 تومان