• تحصیلات: دانش آموخته درس خارج و پژوهشگر حوزه
• سوابق: نگارش مقالات مرتبط با تاریخ حدیث و تدریس این عنوان