– لیسانس عمران؛ سطح دو حوزه
– بیش از 10 سال تحقیق و تدریس معارف درون شیعیِ امامت، تدریس مباحث نقد وهابیت، نقد نظرات روشنفکران دینی، نقد فرقه احمدالحسن
– مناظره با طرفداران نظریات فوق