• تحصیلات: لیسانس روانشناسی بالینی، فوق لیسانس روانشناسی شناختی و دانشجوی دکتری شناخت اجتماعی
• سوابق: سابقه ۷ سال تدریس در مدارس مختلف، مشاور و تسهیلگر، مربی ارتقای فردی
• شغل: روانشناس سازمانی، مشاور و درمانگر