• سوابق: ۱۴ سال تحقیق و نگارش د‌ه‌ها مقاله اینترنتی در فضاهای مجازی، تدریس دوره‌های تاریخ حدیث به صورت حضوری و مجازی