• سوابق: ۱۴ سال تحقیق و نگارش د‌ه‌ها مقاله اینترنتی در فضاهای مجازی، تدریس دوره‌های تاریخ حدیث به صورت حضوری و مجازی

 

دوره های برگزار شده در سفیران:

جستجو در منابع روایی شیعهجستجو در منابع غیر روایی شیعه