• تحصیلات: دکتری مهندسی برق
• سوابق مرتبط: مقالات ISI در حوزه تخصصی و مقاله نویسی مذهبی در برخی سایت ها
• شغل: هیئت علمی دانشگاه آزاد