• تحصیلات: دکترای فسفه و معارف
• سوابق: نویسنده ۵۰ کتاب مهدوی و معارفی – مدیر مسئول و صاحب امتیاز دو فصلنامه – مدیر مسئول و صاحب امتیاز دو پایگاه خبری – مولف مجموعه «مرزبانی مهدوی»
با عناوین:
– زندگی مهدوی
– اندیشه مهدوی
– گفتمان مهدوی
– معارف مهدوی
– یاوری مهدوی
– انتظار مهدوی
– اخلاق مهدوی