• تحصیلات: دکترای مدیریت کسب و کار(DBA)
• سن:38
• سوابق مرتبط:
آموزش مهارت تبلیغ : 4دوره
آموزش ارتباط مؤثر : 2 دوره
آموزش کار تیمی : 1 دوره
آموزش مهارت بیان : 5 دوره
اموزش مدیریت پروژه : 2 دوره
• شغل: معلم