• تحصیلات: دکترای مدیریت کسب و کار(DBA)
• سن:۳۸
• سوابق مرتبط:
آموزش مهارت تبلیغ : ۴دوره
آموزش ارتباط مؤثر : ۲ دوره
آموزش کار تیمی : ۱ دوره
آموزش مهارت بیان : ۵ دوره
اموزش مدیریت پروژه : ۲ دوره
• شغل: معلم