دکترای مطالعات فلسفه علم و تکنولوژی از مالزی
مدیر پژوهشگاه نسل دیجیتال
مدرس سواد رسانه
کارگاه‌های سواد رسانه در سطوح مختلف
مشاور حوزه ارتباطات حقیقی ‌و مجازی
مدرس و پژوهشگر