تحصیلات : دکترای عمران
سوابق:
هیأت علمی و مدرس دانشگاه های شهید بهشتی، علوم پزشکی تهران، علم و صنعت، ملی حکیم سبزوار، ملی فردوسی مشهد، ملی تبریز و دانشگاه های آزاد‌ – مدرس مهارت های زندگی، مهارت های شغلی، مهارت های درسی
برگزاری دوره های مدیریتی، فرهنگی و فلسفه علم برای اساتید دانشگاه های تبریز و پژوهشگاه استاندارد
مولف بیش از ۳۵ عنوان کتاب و مقاله دانشگاهی

 

دوره های برگزار شده در سفیران:

تبلیغ فردی، مستمر و مقطعیتولید محتوای تبلیغی سطح ۱ – تولید محتوای تبلیغی سطح ۲ – تولید محتوای تبلیغی سطح ۳