تحصیلات : دکترای عمران
سوابق:
هیات علمی و مدرس دانشگاه های دولتی
مشاور منابع انسانی سازمان های بزرگ دولتی و خصوصی

مدرس مهارت های زندگی، مهارت های شغلی، مهارت های درسی
برگزاری دوره های مدیریتی، فرهنگی و فلسفه علم برای اساتید دانشگاه
مولف بیش از ۳۵ عنوان کتاب و مقاله دانشگاهی

 

دوره های برگزار شده در سفیران:

تبلیغ فردی، مستمر و مقطعیتولید محتوای تبلیغی سطح ۱ – تولید محتوای تبلیغی سطح ۲ – تولید محتوای تبلیغی سطح ۳