• تحصیلات: مدیریت بازرگانی – گذراندن دو دوره 4 ساله روانشناسی و جامعه شناسی با رویکرد تربیت شیعی
• شغل: مدیریت مجتمع فرهنگی و تبلیغاتی همارا
با سابقه 18 ساله – مدیریت 3 موسسه همسو
• سوابق: تدریس روش های متعدد تبلیغی چند ساله در موسسات آموزشی با رویکرد دینی