• لیسانس مهندسی
  • طلبه حوزه مشهد
  • سوابق مرتبط: تدریس امامت در حوزه علمیه
  • شغل: طلبه