مدرس دانشگاه و مشاور تبلیغات و کسب و کار
نویسنده کتاب برندبافی شخصی
مشاور و مدرس برندسازی شخصی
نویسنده و سخنران در حوزه ی کسب و کار
عضو انجمن علمی بازاریابی ایران
عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران
عضو انجمن مدیریت ایران
عضو هیئت تحریریه دوهفته نامه موفقیت
عضو هیئت تحریه ماهنامه بازاریاب بازارساز
نویسنده اولین اینفوگرافیک الفبای برند شخصی در ایران