شغل:
• مربی کوچینگ
• مدیر ارشد فروش
• مربی رشد و توسعه فردی
• مسئول دپارتمان مطالعه موسسه دانشکده فروش
سوابق مرتبط:
– برگزاری دوره آموزشی تندخوانی و تقویت حافظه در مؤسسه ها
– برگزاری سمینارها و کارگاه های تقویت حافظه تندخوانی و نقشه ذهنی