کارشناس ارشد مهندسی برق – قدرت
پایه ٣ نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
۴ سال مدرس زبان انگلیسی
مهندس پشتیبان فنی (آرکل ترکیه)
طراح سیستم مدیریت هوشمند ساختمان