تحصیلات: کارشناس ارشد MBA
سوابق:
معاونت مطالعات 8 سال،
مدیریت پروژه (بیش از 20 پروژه مطالعاتی)
و نیز مدیریت اجرایی 6 سال
شغل: مدیر یک مجموعه تولیدی صنعتی
سایر موارد: سابقه تدریس حدود 10 سال در دانشگاه ها و مرکز آموزش عالی