سرفصل هایی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت:
– همسویی و هم مسیر بودن والدین در تربیت
– پذیرش نقش حساس مربی بودن
– تضادهای تربیتی و چالش ساز
– نداشتن چشم انداز تربیتی
– تدوین نظام ارزشی در تربیت
– نقطه موجود و نقطه مطلوب در تربیت
– مقایسه نقش تربیتی خانواده با محیط